[sprzedaz]prawo wieczystego użytkowania nieruchomości

Przetargi publiczne w toku.
Mateusz
Site Admin
Posty: 5
Rejestracja: śr maja 31, 2017 12:01 pm

[sprzedaz]prawo wieczystego użytkowania nieruchomości

Post autor: Mateusz » wt sty 09, 2018 1:56 pm

Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddział w Legnicy
ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica
Nr tel. 76 850 55 00, faks 76 850 55 01 e-mail sekretariat.ilg@imn.gliwice.pl

jako organizator przetargu (dalej: "IMN”) zaprasza do udziału w pisemnym nieograniczonym przetargu ofertowym, mającym na celu wyłonienie oferenta, na rzecz którego, w oparciu o zawartą w tym celu umowę sprzedaży, zostanie przeniesione prawo wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej jako:
• działki o nr 477/2, 478, 479/2 i 480/2, obręb ewidencyjny Polkowice IV, o powierzchni całkowitej 1,6272 ha, co znajduje potwierdzenie w Księdze Wieczystej numer LE1U/00078188/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lubinie (dalej: „Nieruchomość”).
1. Dla Nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr RM XI/83/99 z dnia 16.09.1999 r. z późniejszymi zmianami, w którym Nieruchomość oznaczona jest jako teren przemysłowy. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej oraz dostęp do sieci wodno – kanalizacyjnej oraz elektroenergetycznej, której punkty przyłączenia znajdują się na sąsiedniej działce.
2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 397 260 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych) + 23% VAT, tj. łącznie 488 629,80 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy) brutto.
3. Szczegółowe informacje o zasadach oraz warunkach przetargu, w tym dotyczące kryteriów oceny ofert oraz zbycia nieruchomości, zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu („Specyfikacja”).
4. Warunkiem udziału w przetargu jest: 1) złożenie pisemnego wniosku o wydanie Specyfikacji (Specyfikację można otrzymać w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godz. 8.00 - 14.00, w siedzibie Oddziału IMN w Legnicy, przy ulicy Złotoryjskiej 89, 2) złożenie, sporządzonej zgodnie z zasadami podanymi w Specyfikacji, pisemnej oferty wraz z wymaganymi załącznikami, 3) wpłacenie gotówką na rachunek bankowy w Raiffeisen Bank Polska S.A. konto nr 04 1750 1279 0000 0000 0263 4082 z adnotacją „Wadium – Polkowice” wadium przetargowego w wysokości 39 726,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych), zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji.
5. Wadium przepada na rzecz IMN, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej oraz w przypadku, jeśli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
6. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, będzie zaliczone na poczet ceny.
7. Oferty do przetargu, opisane „Przetarg N/01/2018 na sprzedaż nieruchomości położonej w Polkowicach, obręb 4. Nie otwierać przed określonym terminem” należy składać na piśmie w zamkniętej kopercie w siedzibie Oddziału IMN w Legnicy, w terminie do dnia 09.02.2018. do godziny 12:00. Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do sekretariatu Oddziału IMN w Legnicy, ul. Złotoryjska 89.
8. Otwarcie składanych do przetargu ofert nastąpi w siedzibie Oddziału IMN w Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 89, w dniu 09.02.2018. o godzinie 12:15. Okres związania ofertą wynosi 90 dni od daty otwarcia.
9. IMN przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeśli uczestnicy przetargu zaproponują tę samą cenę.
10. IMN może unieważnić przetarg na każdym z jego etapów, bez podania przyczyn. Z tytułu unieważnienia przetargu uczestnikom przetargu nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec IMN.
11. Przedmiot przetargu można obejrzeć podczas wizji lokalnej, po uprzednim umówieniu terminu z Kierownikiem Zakładu Materiałów Ściernych IMN, pod nr tel. 603 307 245.
12. Szczegółowych informacji na temat przetargu, jak również wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji, udzielają na piśmie lub pocztą elektroniczną pracownicy IMN (nr faksu 76 850 55 01, email sekretariat@imn.legnica.pl). W korespondencji wymagany jest nagłówek „dotyczy przetargu N/01/2018”.
13. Treść niniejszego ogłoszenia została zamieszczona na stronie internetowej Oddziału IMN w Legnicy www.imn.legnica.pl oraz w dzienniku Rzeczpospolita nr 4(10944) z dnia 5.01.2018.
Załączniki
18 01 02 SIWP.pdf
(644.61 KiB) Pobrany 167 razy

ODPOWIEDZ