[SPRZEDAŻ] Wózek widłowy Nissan UGD20A30PQ

Przetargi na zbywany majątek Oddziału
AndrzejM
Posty: 41
Rejestracja: śr maja 31, 2017 2:56 pm

[SPRZEDAŻ] Wózek widłowy Nissan UGD20A30PQ

Post autor: AndrzejM »

Ogłoszenie o konkursie ofert na sprzedaż zbędnych, rzeczowych składników majątku
ruchomego w Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych
ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice
Wózek widłowy Nissan UGD20A30PQ

1.Organizator konkursu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy,ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica.

2.Otwarcie ofert nastąpi przez Komisję Sprzedażową w siedzibie Organizatora konkursu w Legnicy,przy ul. Złotoryjskiej 89, Sala konferencyjna
(parter), w dniu 22.05.2023 r. o godz. 13:00.

3.Przedmiot sprzedaży

Wózek widłowy Nissan UGD20A30PQ , nr ew. 763-629
Cena wywoławcza skalkulowana na podstawie wartości złomowej:
3 500 kg x 0,72 zł/kg = 2 520 zł brutto

Opis warunków technicznych przedmiotu sprzedaży: - pojazd uszkodzony, niekompletny
-pojazd z uszkodzonym rozdzielaczem, brak aktualnego dopuszczenia UDT,
-uszkodzone cięgło hamulca ręcznego,
-uszkodzone cięgło zespolone podnoszenia i wychyłu masztu,
-luzy układu roboczego nie pozwalają na przeprowadzenie przeglądu dozorowego,
-brak akumulatora i stacyjki,
-brak szyby przedniej i prawej w dole drzwi.
-Rok produkcji 2006
-brak siłownika skrętu
-brak rozrusznika
-uszkodzona instalacja elektryczna

4.Przedmiot sprzedaży można obejrzeć w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych:

Badawczej Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, Zakład Materiałów Ściernych przy ul. Żukowickiej 1, 67-231 Żukowice (teren KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Głogów), codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu oględzin. Wejście na teren Huty Miedzi Głogów,wymaga wcześniejszej awizacji z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Organizator zachęca do dokonania wizji lokalnej.

5.Szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży oraz terminu oględzin udziela:

Daniel Stachowiak - nr tel. 603 307 592, Janusz Brzostek – nr tel. 603 907 709

6. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty przed terminem jej otwarcia. Ofertę należy złożyć w sekretariacie (I piętro – pokój nr 13) Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica, w terminie do dnia 22.05.2023 r. do godz. 12:00. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Oferenta oraz dopisek:

„Oferta na zakup Wózka widłowego Nissan UGD20A30PQ, nie otwierać przed terminem!”

7.Oferent składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8.Wybrana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę.

9.W przypadku zaoferowania przez co najmniej dwóch Oferentów takich samych warunków cenowych Organizator konkursu może przeprowadzić konkurs w formie licytacji (przetarg ustny) przy udziale tych Oferentów jako dalszy ciąg konkursu. W takim przypadku Oferentów informuje się o terminie i miejscu kontynuacji konkursu w formie licytacji. Jeśli Oferenci kwalifikujący się do licytacji posiadają stosowne pełnomocnictwa i wyrażą zgodę na przeprowadzenie licytacji bezpośrednio po otwarciu ofert, Organizator przeprowadza taką licytację niezwłocznie.

9.1. Osoby przybyłe w imieniu Oferentów powinny posiadać prawidłowe i ważne pełnomocnictwo do udziału w tej części konkursu.

9.2. W przypadku opisanym w pkt. 9:

a)Ceną wywoławczą będzie najwyższa cena spośród cen zaoferowanych przez Oferentów, o których mowa w pkt. 9.
b)Ustala się wysokość przystąpienia w licytacji na 1% ceny wywoławczej.
c)Po ustaniu postąpień Organizator licytacji, uprzedzając obecnych, wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę, zamyka konkurs i udziela przybicia Oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.

10.Oferent, którego oferta została przez Organizatora konkursu wybrana jest związany ofertą do czasu podpisania umowy.

11.Organizatorowi konkursu przysługuje prawo zamknięcia konkursu ofert bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

12.Organizator konkursu odrzuca ofertę, jeżeli:

12.1. Jest niezgodna z treścią ogłoszenia o konkursie ofert,

12.2. Formularz ofertowy załączony w ofercie zawiera w swej treści zmiany (np. wpisana cena netto zamiast brutto lub brak wymaganego oświadczenia), odbiegające od wzoru Formularza ofertowego udostępnionego przez Organizatora konkursu.

12.3. Oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu, podlega zwrotowi bez jej otwierania.

12.4. Ofertę uznaje się za nieważną, jeżeli nie została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta lub przez upoważnionego pełnomocnika.

12.5. Oferta nie zawiera danych wymaganych w ogłoszeniu o konkursie, oraz gdy dane te są niekompletne lub nieczytelne, a wyjaśnienia mogłyby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,

13.W razie nie wybrania oferty Oferenta, odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny bądź zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek oferty, Oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora konkursu z tego tytułu.

14.Konkurs ofert prowadzony jest w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu.

15.Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Załączniki:
1.Formularz ofertowy,
2.Wzór umowy.
Załączniki
WZÓR UMOWY_nissan.pdf
(111.16 KiB) Pobrany 394 razy
WARUNKI UDZIAŁU W konkursie nissan.pdf
(228.5 KiB) Pobrany 155 razy
OŚWIADCZENIE dane osobowe nissan.pdf
(98.6 KiB) Pobrany 368 razy
Ogłoszenie nissan.pdf
(284.98 KiB) Pobrany 157 razy
KLAUZULA RODO.pdf
(101.85 KiB) Pobrany 345 razy
FORMULARZ OFERTOWY_nissan.pdf
(81.85 KiB) Pobrany 328 razy
IMG-20211117-WA0009.jpg
IMG-20211117-WA0009.jpg (115.51 KiB) Przejrzano 2875 razy
IMG-20211117-WA0008.jpg
IMG-20211117-WA0008.jpg (126.86 KiB) Przejrzano 2875 razy
IMG-20211117-WA0007.jpg
IMG-20211117-WA0007.jpg (121.04 KiB) Przejrzano 2875 razy
IMG-20211117-WA0006.jpg
IMG-20211117-WA0006.jpg (159.53 KiB) Przejrzano 2875 razy
IMG-20211117-WA0005.jpg
IMG-20211117-WA0005.jpg (164.36 KiB) Przejrzano 2875 razy
IMG-20211117-WA0004.jpg
IMG-20211117-WA0004.jpg (204.24 KiB) Przejrzano 2875 razy
IMG-20211117-WA0003.jpg
IMG-20211117-WA0003.jpg (200.24 KiB) Przejrzano 2875 razy
IMG-20211117-WA0002.jpg
IMG-20211117-WA0002.jpg (105.17 KiB) Przejrzano 2875 razy
IMG-20211117-WA0001.jpg
IMG-20211117-WA0001.jpg (118.3 KiB) Przejrzano 2875 razy
ODPOWIEDZ