Strona 1 z 1

ZDH/18/2016-Odbiór i przekazanie żużla z produkcji stopów ołowiu do odzysku lub zbierania lub unieszkod. - unieważniony

: śr cze 07, 2017 9:55 am
autor: Bogdan
Data oferty : grudzień 2016

Symbol postępowania : ZDH/18/2016

Nazwa postępowania : Odbiór i przekazanie żużla z produkcji stopów ołowiu do odzysku lub zbierania lub unieszkodliwienia

Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony

Data otwarcia ofert : 27.01.2017, godz. 10.00


Wartość zamówienia przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Numer Ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2017-055991.

Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Oświadczenie składa się na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału.

1) Wykonawca powinien pobrać ze strony internetowej Zamawiającego plik w formacie XML o nazwie „JEDZ”.

2) Następnie wejść na stronę https://ec.europa.eu/growth/tools-datab ... er?lang=pl i zaimportować pobrany plik JEDZ. Po wypełnieniu JEDZ należy wydrukować podpisać i złożyć wraz z ofertą.

3) Zamawiający informuje, że na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jedn ... zamowienia) dostępna jest instrukcja wypełniania JEDZ.