[sprzedaż] Zamiatarka marki Steyer 15S14

Przetargi na zbywany majątek Oddziału
AndrzejM
Posty: 41
Rejestracja: śr maja 31, 2017 2:56 pm

[sprzedaż] Zamiatarka marki Steyer 15S14

Post autor: AndrzejM »

Ogłoszenie o konkursie ofert na sprzedaż zbędnych, rzeczowych składników majątku ruchomego w Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych
ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice
1. Organizator konkursu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica.
2. Otwarcie ofert nastąpi przez Komisję Przetargową w siedzibie Organizatora konkursu w Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 89, Sala konferencyjna
(I piętro), w dniu 23.02.2021 r. o godz. 12:20.
3. Przedmiot sprzedaży można obejrzeć w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, Zakład Doświadczalny Hutnictwa przy ul. Złotoryjskiej 194 (teren KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Legnica), codziennie od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 7.30 do 14.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu oględzin. Wejście na teren Huty Miedzi Legnica, wymaga wcześniejszej awizacji z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Organizator zachęca do dokonania wizji lokalnej.
4. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży oraz terminu oględzin, udziela Pan Marek Dąbrowski, pod nr tel. 603 307 253.
5. Przedmiot sprzedaży – zamiatarka marki Steyer 15S14 - rok produkcji 1992, - pojazd zarejestrowany, posiada aktualne ubezpieczenie OC, - brak przeglądu technicznego, - pojazd sprawny w zakresie jazdy (silnik od jazdy sprawny), - brak silnika od napędu układu zamiatania, - brak ssawy, szczotki oraz siłowników unoszących szczotkę, - kabina z lokalnymi ogniskami korozji.
6. Ofertę należy złożyć w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie. Ofertę należy złożyć w sekretariacie (I piętro – pokój nr 13) Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica, w terminie do dnia 23.02.2021 r. do godz. 12:00. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Oferenta oraz dopisek: „Oferta dotyczy konkursu ofert na sprzedaż zamiatarki Steyer”, Nie otwierać!
7. Oferent składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. Wybrana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę.
9. W przypadku zaoferowania, przez co najmniej dwóch Oferentów takich samych warunków cenowych. Organizator konkursu może przeprowadzić konkurs w formie licytacji (przetarg ustny) przy udziale tych Oferentów jako dalszy ciąg konkursu. W takim przypadku Oferentów informuje się o terminie i miejscu kontynuacji konkursu w formie licytacji.
9.1. Osoby przybyłe w imieniu Oferentów powinny posiadać prawidłowe i ważne pełnomocnictwo do udziału w tej części konkursu.
9.2. W przypadku opisanym w pkt. 9:
a) Ceną wywoławczą będzie najwyższa cena spośród cen zaoferowanych przez Oferentów, o których mowa w pkt. 9.
b) Ustala się wysokość przystąpienia w licytacji na 1% ceny wywoławczej.
c) Po ustaniu postąpień Organizator licytacji, uprzedzając obecnych, wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę, zamyka konkurs i udziela przybicia Oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.
10. Oferent, którego oferta została przez Organizatora konkursu wybrana jest związany ofertą do czasu podpisania umowy.
11. Organizatorowi konkursu przysługuje prawo zamknięcia konkursu ofert bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
12. Organizator konkursu odrzuca ofertę, jeżeli:
12.1. Jest niezgodna z treścią ogłoszenia o konkursie ofert,
12.2. Formularz ofertowy załączony w ofercie zawiera w swej treści zmiany (np. wpisana cena netto zamiast brutto lub brak wymaganego oświadczenia), odbiegające od wzoru Formularza ofertowego udostępnionego przez Organizatora konkursu.
12.3. Oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu, podlega zwrotowi bez jej otwierania.
12.4. Ofertę uznaje się za nieważną, jeżeli nie została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta lub przez upoważnionego pełnomocnika.
12.5. Oferta nie zawiera danych wymaganych w ogłoszeniu o konkursie, oraz gdy dane te są niekompletne lub nieczytelne, a wyjaśnienia mogłyby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
13. W razie nie wybrania oferty Oferenta, odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny bądź zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek oferty, Oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora konkursu z tego tytułu.
14. Konkurs ofert prowadzony jest w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu.
15. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Załączniki:
1. Formularz ofertowy,
2. Wzór umowy.
Załączniki
informacja konkurs ofert na sprzedaż zamiatarki marki steyer 15s14.png
informacja konkurs ofert na sprzedaż zamiatarki marki steyer 15s14.png (115.25 KiB) Przejrzano 3878 razy
otwarcie zamiatarka1.jpg
otwarcie zamiatarka1.jpg (292.8 KiB) Przejrzano 3898 razy
otwarcie zamiatarka2.jpg
otwarcie zamiatarka2.jpg (115.18 KiB) Przejrzano 3898 razy
szteyer_kabina.JPG
szteyer_kabina.JPG (3.55 MiB) Przejrzano 3944 razy
IMG_1624.JPG
IMG_1624.JPG (5.24 MiB) Przejrzano 3966 razy
IMG_1623.JPG
IMG_1623.JPG (3.86 MiB) Przejrzano 3966 razy
IMG_1622.JPG
IMG_1622.JPG (5.62 MiB) Przejrzano 3966 razy
IMG_1621.JPG
IMG_1621.JPG (5.04 MiB) Przejrzano 3966 razy
IMG_1620.JPG
IMG_1620.JPG (5.34 MiB) Przejrzano 3966 razy
IMG_1619.JPG
IMG_1619.JPG (4.36 MiB) Przejrzano 3966 razy
IMG_1618.JPG
IMG_1618.JPG (4.48 MiB) Przejrzano 3966 razy
UMOWA_ZAMIATARKA.pdf
(108.28 KiB) Pobrany 222 razy
FORMULARZ OFERTOWY_STEYER.pdf
(112.86 KiB) Pobrany 209 razy
ODPOWIEDZ