[SPRZEDAŻ] Koparka gąsienicowa Komatsu PC240 - postępowanie rozstrzygnięte

Przetargi na zbywany majątek Oddziału
AndrzejM
Posty: 41
Rejestracja: śr maja 31, 2017 2:56 pm

[SPRZEDAŻ] Koparka gąsienicowa Komatsu PC240 - postępowanie rozstrzygnięte

Post autor: AndrzejM »

Ogłoszenie o konkursie ofert na sprzedaż zbędnych, rzeczowych składników majątku ruchomego w
Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice

Koparka gąsienicowa Komatsu PC240

1. Organizator konkursu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica.

2. Otwarcie ofert nastąpi przez Komisję Sprzedażową w siedzibie Organizatora konkursu w Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 89, Sala konferencyjna (parter), w dniu 28.02.2023 r. o godz. 12:10.

3. Przedmiot sprzedaży

Koparka gąsienicowa Komatsu PC240 KMTPC113J55K408, nr ew. 580-774
Cena wywoławcza skalkulowana na podstawie wartości złomowej:
23 700 kg x 0,32 zł/kg = 7584 zł brutto

Opis warunków technicznych przedmiotu sprzedaży:

Pojazd niesprawny, uszkodzony
Duża nieszczelność chłodnicy płynu chłodzącego.
Brak chłodnicy oleju
Korozja na wszystkich elementach kabiny oraz podwozia (brak pokrywy silnika).
Mocno zużyte gąsienice.
Nieszczelności w układzie hydraulicznym wysięgnika i ramienia.
Silnik zapala -duże przedmuchy.
Duże luzy na obrocie oraz na sworzniach roboczych.
Przebieg nieznany.

4. Przedmiot sprzedaży można obejrzeć w Sieci Badawczej Łukasiewicz — Instytut Metali Nieżelaznych:
Sieci Badawczej Łukasiewicz — Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, Zakład Materiałów
Ściernych przy ul. Złotoryjska 194, 59-220 Legnica (teren KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Legnica), w dni robocze od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 7.30 do 14.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu oględzin. Wejście na teren Huty Miedzi Legnica, wymaga wcześniejszej
awizacji z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, celem wystawienia przepustki. Organizator zachęca do dokonania wizji lokalnej.

5. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży oraz terminu oględzin udziela:
Przemysław Sydor - nr tel. 535 269 222, Marek Dąbrowski - 603 307 253

6. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty przed terminem jej otwarcia. Ofertę należy złożyć w sekretariacie (l piętro — pokój nr 13) Sieci Badawczej Łukasiewicz — Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica, w terminie do dnia 8.12.2022 r. do godz. 12:00. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Oferenta oraz dopisek:

„Oferta na zakup Koparka gąsienicowa Komatsu PC240, nie otwierać przed terminem!”

7. Oferent składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. Wybrana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę.

9. W przypadku zaoferowania przez co najmniej dwóch Oferentów takich samych warunków cenowych Organizator konkursu może przeprowadzić konkurs w formie
licytacji (przetarg ustny) przy udziale tych Oferentów jako dalszy ciąg konkursu. W takim przypadku Oferentów informuje się o terminie i miejscu kontynuacji konkursu w formie licytacji.
Jeśli Oferenci kwalifikujący się do licytacji posiadają stosowne pełnomocnictwa i wyrażą zgodę na przeprowadzenie licytacji bezpośrednio po otwarciu ofert, Organizator przeprowadza taką licytację niezwłocznie.

9.1 Osoby przybyłe w imieniu Oferentów powinny posiadać prawidłowe i ważne pełnomocnictwo do udziału w tej części konkursu.

9.2 W przypadku opisanym w pkt. 9

a) Ceną wywoławczą będzie najwyższa cena spośród cen zaoferowanych przez Oferentów, o których mowa w pkt. 9.

b) Ustala się wysokość przystąpienia w licytacji na 1% ceny wywoławczej.

c) Po ustaniu postąpień Organizator licytacji, uprzedzając obecnych, wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę, zamyka konkurs i udziela przybicia Oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.

10. Oferent, którego oferta została przez Organizatora konkursu wybrana jest związany ofertą do czasu podpisania umowy.

11. Organizatorowi konkursu przysługuje prawo zamknięcia konkursu ofert bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

12. Organizator konkursu odrzuca ofertę, jeżeli:

12.1 Jest niezgodna z treścią ogłoszenia o konkursie ofert,

12.2 Formularz ofertowy załączony w ofercie zawiera w swej treści zmiany (np. wpisana cena netto zamiast brutto lub brak wymaganego oświadczenia), odbiegające od wzoru Formularza ofertowego udostępnionego przez Organizatora konkursu.

12.3 Oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu, podlega zwrotowi bez jej otwierania.

12.4 Ofertę uznaje się za nieważną, jeżeli nie została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta lub przez upoważnionego pełnomocnika.

12.5 Oferta nie zawiera danych wymaganych w ogłoszeniu o konkursie, oraz gdy dane te są niekompletne lub nieczytelne, a wyjaśnienia mogłyby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,

13. W razie nie wybrania oferty Oferenta, odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny bądź zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek oferty, Oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora konkursu z tego tytułu.

14. Konkurs ofert prowadzony jest w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu.

15. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy,
2. Wzór umowy.
Załączniki
WZÓR UMOWY_komatsu.pdf
(110.92 KiB) Pobrany 153 razy
WARUNKI UDZIAŁU W konkursie Komatsu.pdf
(162.82 KiB) Pobrany 105 razy
OŚWIADCZENIE dane osobowe Komatsu.pdf
(99.08 KiB) Pobrany 203 razy
Ogłoszenie komatsu.pdf
(233.94 KiB) Pobrany 98 razy
KLAUZULA RODO.pdf
(101.85 KiB) Pobrany 93 razy
FORMULARZ OFERTOWY_Komatsu.pdf
(83.91 KiB) Pobrany 122 razy
9.jpg
9.jpg (550.35 KiB) Przejrzano 910 razy
8.jpg
8.jpg (522.31 KiB) Przejrzano 910 razy
7.jpg
7.jpg (478.78 KiB) Przejrzano 910 razy
6.jpg
6.jpg (665.31 KiB) Przejrzano 910 razy
5.jpg
5.jpg (679.24 KiB) Przejrzano 910 razy
4.jpg
4.jpg (354.99 KiB) Przejrzano 910 razy
3.jpg
3.jpg (560.37 KiB) Przejrzano 910 razy
2.jpg
2.jpg (703.39 KiB) Przejrzano 910 razy
1.jpg
1.jpg (450.6 KiB) Przejrzano 910 razy
ODPOWIEDZ