[SPRZEDAŻ] Ładowarka kołowa HSW 534E

Przetargi na zbywany majątek Oddziału
AndrzejM
Posty: 41
Rejestracja: śr maja 31, 2017 2:56 pm

[SPRZEDAŻ] Ładowarka kołowa HSW 534E

Post autor: AndrzejM »

Ogłoszenie o konkursie ofert na sprzedaż zbędnych, rzeczowych składników majątku ruchomego w
Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice

Ładowarka kołowa HSW 534E

1. Organizator konkursu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica.

2. Otwarcie ofert nastąpi przez Komisję Sprzedażową w siedzibie Organizatora konkursu w Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 89, Sala konferencyjna (parter), w dniu 8.12.2022 r. o godz. 12:30

3. Przedmiot sprzedaży

Ładowarka kołowa HSW nr 2700003P087904, nr ew. 580-704

Cena wywoławcza skalkulowana na podstawie wartości złomowej:
19200 kg x 0,9 zł/kg = 17280 zł brutto

Opis warunków technicznych przedmiotu sprzedaży:
Pojazd niesprawny, uszkodzony, niekompletny
Silnik nie odpala -uszkodzony sterownik
Uszkodzony układ hamulcowy
Uszkodzone sterowanie układem napędowym
Opony - stan dobry
Korozja na wszystkich elementach
Nieznany stan instalacji hydraulicznej

4. Przedmiot sprzedaży można obejrzeć w Sieci Badawczej Łukasiewicz — Instytut Metali Nieżelaznych:

Sieci Badawczej Łukasiewicz — Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, Zakład Materiałów
Ściernych przy ul. Złotoryjska 194, 59-220 Legnica (teren KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Legnica), w dni robocze od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 7.30 do 14.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu oględzin. Wejście na teren Huty Miedzi Legnica, wymaga wcześniejszej awizacji z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, celem wystawienia przepustki. Organizator zachęca do dokonania wizji lokalnej.

5. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży oraz terminu oględzin udziela:
Przemysław Sydor - nr tel. 535 269 222,

6.Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty przed terminem jej otwarcia. Ofertę należy złożyć w sekretariacie (1 piętro — pokój nr 13) Sieci Badawczej Łukasiewicz — Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica, w terminie do dnia 8.12.2022 r. do godz. 12:00. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Oferenta oraz dopisek:

„Oferta na zakup Ładowarki kołowej HSW 534E , nie otwierać przed terminem !”

7. Oferent składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. Wybrana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę.

9.W przypadku zaoferowania przez co najmniej dwóch Oferentów takich samych warunków cenowych Organizator konkursu może przeprowadzić konkurs w formie licytacji (przetarg ustny) przy udziale tych Oferentów jako dalszy ciąg konkursu. W takim przypadku Oferentów informuje się o terminie i miejscu kontynuacji konkursu w formie licytacji. Jeśli Oferenci kwalifikujący się do licytacji posiadają stosowne pełnomocnictwa i wyrażą zgodę na przeprowadzenie licytacji bezpośrednio po otwarciu ofert, Organizator przeprowadza taką licytację niezwłocznie.

9.1. Osoby przybyłe w imieniu Oferentów powinny posiadać prawidłowe i ważne pełnomocnictwo do udziału w tej części konkursu.
9.2. W przypadku opisanym w pkt. 9:

a) Ceną wywoławczą będzie najwyższa cena spośród cen zaoferowanych przez Oferentów, o których mowa w pkt. 9.
b) Ustala się wysokość przystąpienia w licytacji na 1% ceny wywoławczej.
c)Po ustaniu postąpień Organizator licytacji, uprzedzając obecnych, wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę, zamyka konkurs i udziela przybicia Oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.

10. Oferent, którego oferta została przez Organizatora konkursu wybrana jest związany ofertą do czasu podpisania umowy.

11. Organizatorowi konkursu przysługuje prawo zamknięcia konkursu ofert bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

12. Organizator konkursu odrzuca ofertę, jeżeli:

12.1. Jest niezgodna z treścią ogłoszenia o konkursie ofert,
12.2. Formularz ofertowy załączony w ofercie zawiera w swej treści zmiany (np. wpisana cena netto zamiast brutto lub brak wymaganego oświadczenia), odbiegające od wzoru Formularza ofertowego udostępnionego przez Organizatora konkursu.
12.3. Oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu, podlega zwrotowi bez jej otwierania.
12.4. Ofertę uznaje się za nieważną, jeżeli nie została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta lub przez upoważnionego pełnomocnika.
12.5. Oferta nie zawiera danych wymaganych w ogłoszeniu o konkursie, oraz gdy dane te są niekompletne lub nieczytelne, a wyjaśnienia mogłyby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,

13. W razie nie wybrania oferty Oferenta, odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny bądź zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek oferty, Oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora konkursu z tego tytułu.

14. Konkurs ofert prowadzony jest w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu.

15. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy,
2. Wzór umowy.
Załączniki
WZÓR UMOWY_HSW.pdf
(184.47 KiB) Pobrany 122 razy
WARUNKI UDZIAŁU W konkursie HSW.pdf
(157.18 KiB) Pobrany 108 razy
OŚWIADCZENIE dane osobowe HSW.pdf
(153.18 KiB) Pobrany 123 razy
OGŁOSZENIE-ŁADOWARKA KOŁOWA HSW 534E.pdf
(111.4 KiB) Pobrany 115 razy
KLAUZULA RODO.pdf
(145.38 KiB) Pobrany 111 razy
FORMULARZ OFERTOWY_HSW.pdf
(159.3 KiB) Pobrany 110 razy
14.jpg
14.jpg (483.24 KiB) Przejrzano 1014 razy
13.jpg
13.jpg (474.4 KiB) Przejrzano 1014 razy
12.jpg
12.jpg (465.98 KiB) Przejrzano 1014 razy
11.jpg
11.jpg (588.47 KiB) Przejrzano 1014 razy
10.jpg
10.jpg (461.31 KiB) Przejrzano 1014 razy
9.jpg
9.jpg (415.99 KiB) Przejrzano 1014 razy
8.jpg
8.jpg (414.12 KiB) Przejrzano 1014 razy
7.jpg
7.jpg (494.01 KiB) Przejrzano 1014 razy
6.jpg
6.jpg (335.12 KiB) Przejrzano 1014 razy
5.jpg
5.jpg (390.74 KiB) Przejrzano 1014 razy
4.jpg
4.jpg (418.73 KiB) Przejrzano 1014 razy
3.jpg
3.jpg (478.68 KiB) Przejrzano 1014 razy
2.jpg
2.jpg (501.87 KiB) Przejrzano 1014 razy
1.jpg
1.jpg (493.83 KiB) Przejrzano 1014 razy
ODPOWIEDZ