[sprzedaż]Wózek widłowy Linde H60D

Przetargi na zbywany majątek Oddziału z poprzednich lat
AndrzejM
Posty: 41
Rejestracja: śr maja 31, 2017 2:56 pm

[sprzedaż]Wózek widłowy Linde H60D

Post autor: AndrzejM »

Ogłoszenie o konkursie ofert na sprzedaż zbędnych, rzeczowych składników majątku ruchomego w Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych
ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice

1. Organizator konkursu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica.
2. Otwarcie ofert nastąpi przez Komisję Przetargową w siedzibie Organizatora konkursu w Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 89, Sala konferencyjna (I piętro),
w dniu 23.02.2021 r. o godz. 12.00.
3. Przedmiot sprzedaży można obejrzeć w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, Zakład Doświadczalny Hutnictwa przy ul. Złotoryjskiej 194 (teren KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Legnica), codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 14.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu oględzin. Wejście na teren Huty Miedzi Legnica, wymaga wcześniejszej awizacji z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Organizator zachęca do dokonania wizji lokalnej.
4. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży oraz terminu oględzin, udziela Pan Marek Dąbrowski, pod nr tel. 603 307 253.
5. Przedmiot sprzedaży – wózek widłowy marki LINDE typ H60D -01-H2X396C00603 - pojazd sprawny wykazujący wyeksploatowanie w obrębie układu podnoszenia masztu, belki tylnego zawieszenia oraz z ogniskami korozji w obrębie elementów kabiny operatora, - przepracowane 12280,1 godzin, - brak aktualnego dopuszczenia UDT, - rok produkcji 2012, - napęd – spalinowy (Diesel), - wyposażenie dodatkowe – brak,
6. Ofertę należy złożyć w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie. Ofertę należy złożyć w sekretariacie (I piętro – pokój nr 13) Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica, w terminie do dnia 23.02.2021r. do godz. 11.40. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Oferenta oraz dopisek: „Oferta dotyczy konkursu ofert na sprzedaż wózka widłowego LINDE H60D”, Nie otwierać!
7. Oferent składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. Wybrana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę.
9. W przypadku zaoferowania, przez co najmniej dwóch Oferentów takich samych warunków cenowych. Organizator konkursu może przeprowadzić konkurs w formie licytacji (przetarg ustny) przy udziale tych Oferentów jako dalszy ciąg konkursu. W takim przypadku Oferentów informuje się o terminie
i miejscu kontynuacji konkursu w formie licytacji.
9.1. Osoby przybyłe w imieniu Oferentów powinny posiadać prawidłowe i ważne pełnomocnictwo do udziału w tej części konkursu.
9.2. W przypadku opisanym w pkt. 9:
a) Ceną wywoławczą będzie najwyższa cena spośród cen zaoferowanych przez Oferentów, o których mowa w pkt. 9.
b) Ustala się wysokość przystąpienia w licytacji na 1% ceny wywoławczej.
c) Po ustaniu postąpień Organizator licytacji, uprzedzając obecnych, wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę, zamyka konkurs i udziela przybicia Oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.
10. Oferent, którego oferta została przez Organizatora konkursu wybrana jest związany ofertą do czasu podpisania umowy.
11. Organizatorowi konkursu przysługuje prawo zamknięcia konkursu ofert bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
12. Organizator konkursu odrzuca ofertę, jeżeli:
12.1. Jest niezgodna z treścią ogłoszenia o konkursie ofert,
12.2. Formularz ofertowy załączony w ofercie zawiera w swej treści zmiany (np. wpisana cena netto zamiast brutto lub brak wymaganego oświadczenia), odbiegające od wzoru Formularza ofertowego udostępnionego przez Organizatora konkursu.
12.3. Oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu, podlega zwrotowi bez jej otwierania.
12.4. Ofertę uznaje się za nieważną, jeżeli nie została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta lub przez upoważnionego pełnomocnika.
12.5. Oferta nie zawiera danych wymaganych w ogłoszeniu o konkursie, oraz gdy dane te są niekompletne lub nieczytelne, a wyjaśnienia mogłyby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
13. W razie nie wybrania oferty Oferenta, odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny bądź zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek oferty, Oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora konkursu z tego tytułu.
14. Konkurs ofert prowadzony jest w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu.
15. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Załączniki:
1. Formularz ofertowy,
2. Wzór umowy.
Załączniki
otwarcie_ofert1.jpg
otwarcie_ofert1.jpg (296.93 KiB) Przejrzano 8671 razy
otwarcie_ofert2.jpg
otwarcie_ofert2.jpg (258.71 KiB) Przejrzano 8671 razy
licznik_h60d_cr.png
licznik_h60d_cr.png (1.23 MiB) Przejrzano 8782 razy
20210115_091826.jpg
20210115_091826.jpg (1.66 MiB) Przejrzano 8809 razy
20210115_091820.jpg
20210115_091820.jpg (1.51 MiB) Przejrzano 8809 razy
20210115_091813.jpg
20210115_091813.jpg (1.24 MiB) Przejrzano 8809 razy
20210115_091848.jpg
20210115_091848.jpg (1.66 MiB) Przejrzano 8809 razy
20210115_091842.jpg
20210115_091842.jpg (1.29 MiB) Przejrzano 8809 razy
20210115_091839.jpg
20210115_091839.jpg (1.14 MiB) Przejrzano 8809 razy
20210115_091832.jpg
20210115_091832.jpg (1.03 MiB) Przejrzano 8809 razy
UMOWA_WÓZEK.pdf
(107.33 KiB) Pobrany 523 razy
FORMULARZ OFERTOWY.pdf
(113.33 KiB) Pobrany 741 razy
ODPOWIEDZ