[sprzedaż]Zamiatarka Renault Midliner M 150

Przetargi na zbywany majątek Oddziału z poprzednich lat
AndrzejM
Posty: 41
Rejestracja: śr maja 31, 2017 2:56 pm

[sprzedaż]Zamiatarka Renault Midliner M 150

Post autor: AndrzejM »

Ogłoszenie o przetargu pisemnym publicznym na sprzedaż zbędnych, rzeczowych składników majątku ruchomego w Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice.
1. Organizator przetargu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica.
2. Otwarcie ofert nastąpi przez Komisję Przetargową w siedzibie Organizatora przetargu w Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 89, Sala konferencyjna (I piętro), w dniu 29.12.2020r. o godz. 12:20.
3. Przedmiot sprzedaży można obejrzeć w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, Zakład Doświadczalny Hutnictwa przy ul. Złotoryjskiej 194 (teren KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Legnica), codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 14.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu oględzin. Wejście na teren Huty Miedzi Legnica, wymaga wcześniejszej awizacji z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Organizator zachęca do dokonania wizji lokalnej.
4. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży oraz terminu oględzin, udziela Pan Marek Dąbrowski, pod nr tel. 603 307 253.
5. Przedmiot sprzedaży:

Kod: Zaznacz cały

+-----+---------------------------------------+-------------+----------------+---------------+-----------------+
| Lp. |         Nazwa         | Ilość sztuk | Nr ewidencyjny | Rok produkcji | Cena wywoławcza |
+-----+---------------------------------------+-------------+----------------+---------------+-----------------+
| 1. | Zamiatarka Renault Midliner M 150   |      1 |   743-771  |   1998   |  5.368,66 zł  | 
+-----+---------------------------------------+-------------+----------------+---------------+-----------------+
Opis warunków technicznych przedmiotu sprzedaży:
- pojazd zarejestrowany, posiada aktualne ubezpieczenie OC oraz przegląd techniczny, - pojazd ma uszkodzony mechanizm napędu pompy ssawy.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Kwotę 536,00 zł należy wpłacić do dnia 29.12.2020 r. na rachunek bankowy nr: 68 1750 1279 0000 0000 3493 0438 BNP Paribas Bank Polska S.A.
5.1. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli uczestnik licytacji nie zaofiaruje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.
5.2. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, wybrane lub zostały odrzucone, będzie zwrócone, po dokonaniu wyboru oferty, w terminie 14 dni od daty dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
5.3. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
5.4. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik postępowania, którego ofertę wybrano, uchyli się od zawarcia umowy.
6. Ofertę należy złożyć w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie. Ofertę należy złożyć w sekretariacie (I piętro – pokój nr 13) Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica, w terminie do dnia 29.12.2020 r. do godz. 12:00. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Oferenta oraz dopisek: „Oferta dotyczy przetargu na sprzedaż zamiatarki Renault”, Nie otwierać!
7. Oferent składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. Zostanie wybrana oferta zawierająca najwyższą cenę.
9. W przypadku zaoferowania, przez co najmniej dwóch Oferentów takich samych warunków cenowych. Organizator przetargu może przeprowadzić przetarg w formie licytacji (przetarg ustny) przy udziale tych Oferentów jako dalszy ciąg przetargu pisemnego. W takim przypadku Oferentów informuje się o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji.
10. W razie nie wybrania oferty Oferenta, odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny bądź zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn, Oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora przetargu.
11. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
12. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu ma sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu.
13. Załączniki:
13.1. Formularz ofertowy,
13.2. Warunki udziału w przetargu,
13.3. Wzór umowy.
Załączniki
informacjazotwarciaofert.jpg
informacjazotwarciaofert.jpg (404.65 KiB) Przejrzano 6250 razy
20201119_085050.jpg
20201119_085050.jpg (4.21 MiB) Przejrzano 6377 razy
20201119_085034.jpg
20201119_085034.jpg (4.23 MiB) Przejrzano 6377 razy
20201119_085024.jpg
20201119_085024.jpg (4.24 MiB) Przejrzano 6377 razy
20201119_085017.jpg
20201119_085017.jpg (4.07 MiB) Przejrzano 6377 razy
20201119_085116.jpg
20201119_085116.jpg (3.09 MiB) Przejrzano 6378 razy
20201119_085112.jpg
20201119_085112.jpg (2.99 MiB) Przejrzano 6378 razy
20201119_085100.jpg
20201119_085100.jpg (3.22 MiB) Przejrzano 6378 razy
WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU.pdf
(124.41 KiB) Pobrany 309 razy
UMOWA_ZAMIATARKA.pdf
(106.58 KiB) Pobrany 328 razy
FORMULARZ OFERTOWY.doc
(168 KiB) Pobrany 305 razy
ODPOWIEDZ