ZDH/09/2018 - Dostawy materiału ołowionośnego Pb ≥ 75%

Adriana
Posty: 24
Rejestracja: pn cze 12, 2017 2:30 pm

ZDH/09/2018 - Dostawy materiału ołowionośnego Pb ≥ 75%

Post autor: Adriana » śr lip 25, 2018 11:22 am

Nazwa postępowania : Dostawy materiału ołowionośnego Pb ≥ 75%

Symbol postępowania : ZDH/09/2018

Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert : 10.08.2018 r., godz. 09.50

Data otwarcia ofert : 10.08.2018 r., godz. 10.00

Wartość zamówienia przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Załączniki
informacja o unieważnieniu - ZDH - 09-2018.pdf
Informacja o unieważnieniu postępowania
(101.38 KiB) Pobrany 128 razy
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania UE - 2018-OJS156-358184-pl.pdf
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
(93.78 KiB) Pobrany 138 razy
informacja o braku ofert - ZDH - 09-2018.pdf
Informacja o braku ofert
(96.85 KiB) Pobrany 130 razy
Sprostowanie do ogłoszenia - 2018-OJS144-329420-pl.pdf
Sprostowanie do ogłoszenia
(67.12 KiB) Pobrany 129 razy
SIWZ - ZDH-09-2018- Dostawy materiału ołowionośnego 75% -….pdf
SIWZ - ZDH/09/2018
(704.38 KiB) Pobrany 136 razy
JEDZ - ZDH-09-2018.xml
Dokument JEDZ
JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi, bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
JEDZ należy przesłać na adres email: przetargi@imn.legnica.pl.
a) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.
b) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.
c) Wykonawca możę pobrać ze strony internetowej Zamawiającego plik w formacie XML o nazwie „JEDZ”.
d) Następnie wejść na stronę https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl i zaimportować pobrany plik JEDZ w celu wypełnienia.
e) Zamawiający informuje, że na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia) dostępna jest instrukcja wypełniania JEDZ.
f) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.
g) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.
h) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty/wniosku (wybrać właściwe), składanej/składanego w formie pisemnej. Treść oferty/wniosku może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.
i) Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy (np. JEDZ do oferty ……………………………….. – w takim przypadku numer ten musi być wskazany w treści oferty).
j) Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.
k) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego.
l) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.
m) Zamawiający jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/36196/Instrukcja-skladania-JEDZ-elektronicznie.pdf dostępna jest „Instrukcja składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
(140.92 KiB) Pobrany 131 razy
Ogłoszenie UE - 2018-OJS141-322592-pl.pdf
Ogłodzenie o zamówieniu
(112.97 KiB) Pobrany 147 razy

ODPOWIEDZ