[SPRZEDAŻ] SZAFA CHŁODNICZA COLD, model S1400

Przetargi na zbywany majątek Oddziału
AndrzejM
Posty: 41
Rejestracja: śr maja 31, 2017 2:56 pm

[SPRZEDAŻ] SZAFA CHŁODNICZA COLD, model S1400

Post autor: AndrzejM »

Ogłoszenie o konkursie ofert na sprzedaż zbędnych, rzeczowych składników majątku ruchomego w Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych
ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice
1. Organizator konkursu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica.
2. Otwarcie ofert nastąpi przez Komisję Przetargową w siedzibie Organizatora konkursu w Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 89, Sala konferencyjna (parter), w dniu 29.03.2022 r. o godz. 11:45.
3. Przedmiot sprzedaży można obejrzeć w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, Magazyn Techniczny przy ul. Złotoryjskiej 194 (teren KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Legnica), codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 14.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu oględzin. Wejście na teren Huty Miedzi Legnica, wymaga wcześniejszej awizacji z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Organizator zachęca do dokonania wizji lokalnej.
4. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży oraz terminu oględzin, udziela Pan Marek Dąbrowski, pod nr tel. 603 307 253.
5. Przedmiot sprzedaży – SZAFA CHŁODNICZA COLD Bochnia, model S1400 a/g,
- nr fabryczny 11-06/02832,
- typ sprężarki s.c.10 clx, nr sprężarki 262097,
- pojemność 863 litry,
- klasa klimatyczna N,
- znamionowy pobór mocy 600 W,
- napięcie pracy 230V,
- chwilowy pobór prądu 3,7 A,
- czynnik chłodzący R507,
- położenie agregatu – na górze urządzenia,
- wymiary komór: wysokość 150 x długość 71 x głębokość 62,
- konstrukcja szafy jest tradycyjna. Dwuskrzydłowe drzwi otwierane od środka na boki. Każda z 2 wnęk posiada po pięć
ażurowych półek. Wnętrze wyłożone srebrną blachą aluminiową z izolacją styropianowo-piankową.
- szafa jest w stanie bardzo dobrym, w środku brak zapachów i innych śladów eksploatacji, nie posiada śladów pleśni i grzybów.

6. Ofertę należy złożyć w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie. Ofertę należy złożyć w sekretariacie (I piętro – pokój nr 13) Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica, w terminie do dnia 29.03.2022 r. do godz. 11:00. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Oferenta oraz dopisek: „Oferta dotyczy konkursu ofert na sprzedaż szafy chłodniczej”, Nie otwierać!
7. Oferent składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. Wybrana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę.
9. W przypadku zaoferowania, przez co najmniej dwóch Oferentów takich samych warunków cenowych. Organizator konkursu może przeprowadzić konkurs w formie licytacji (przetarg ustny) przy udziale tych Oferentów jako dalszy ciąg konkursu. W takim przypadku Oferentów informuje się o terminie i miejscu kontynuacji konkursu w formie licytacji.
9.1. Osoby przybyłe w imieniu Oferentów powinny posiadać prawidłowe i ważne pełnomocnictwo do udziału w tej części konkursu.
9.2. W przypadku opisanym w pkt. 9:
a) Ceną wywoławczą będzie najwyższa cena spośród cen zaoferowanych przez Oferentów, o których mowa w pkt. 9.
b) Ustala się wysokość przystąpienia w licytacji na 1% ceny wywoławczej.
c) Po ustaniu postąpień Organizator licytacji, uprzedzając obecnych, wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę, zamyka konkurs i udziela przybicia Oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.
10. Oferent, którego oferta została przez Organizatora konkursu wybrana jest związany ofertą do czasu podpisania umowy.
11. Organizatorowi konkursu przysługuje prawo zamknięcia konkursu ofert bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
12. Organizator konkursu odrzuca ofertę, jeżeli:
12.1. Jest niezgodna z treścią ogłoszenia o konkursie ofert,
12.2. Formularz ofertowy załączony w ofercie zawiera w swej treści zmiany (np. wpisana cena netto zamiast brutto lub brak wymaganego oświadczenia), odbiegające od wzoru Formularza ofertowego udostępnionego przez Organizatora konkursu.
12.3. Oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu, podlega zwrotowi bez jej otwierania.
12.4. Ofertę uznaje się za nieważną, jeżeli nie została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta lub przez upoważnionego pełnomocnika.
12.5. Oferta nie zawiera danych wymaganych w ogłoszeniu o konkursie, oraz gdy dane te są niekompletne lub nieczytelne, a wyjaśnienia mogłyby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
13. W razie nie wybrania oferty Oferenta, odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny bądź zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek oferty, Oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora konkursu z tego tytułu.
14. Konkurs ofert prowadzony jest w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu.
15. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Załączniki:
1. Formularz ofertowy,
2. Wzór umowy.
Załączniki
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_29._03_2022-6.pdf
(64.26 KiB) Pobrany 115 razy
20210915_080748.jpg
20210915_080748.jpg (1.11 MiB) Przejrzano 1158 razy
20210915_080748(1).jpg
20210915_080748(1).jpg (1.1 MiB) Przejrzano 1158 razy
20210915_080747.jpg
20210915_080747.jpg (1.12 MiB) Przejrzano 1158 razy
20210915_080733.jpg
20210915_080733.jpg (1.17 MiB) Przejrzano 1158 razy
20210915_080700.jpg
20210915_080700.jpg (1.06 MiB) Przejrzano 1158 razy
20210915_080655.jpg
20210915_080655.jpg (919.16 KiB) Przejrzano 1158 razy
20210915_080652.jpg
20210915_080652.jpg (882.71 KiB) Przejrzano 1158 razy
20210915_080644.jpg
20210915_080644.jpg (1.07 MiB) Przejrzano 1158 razy
20210915_080643.jpg
20210915_080643.jpg (1.09 MiB) Przejrzano 1158 razy
WZÓR UMOWY_CHŁODZIARKA.pdf
(104.88 KiB) Pobrany 114 razy
FORMULARZ OFERTOWY_CHŁODZIARKA.pdf
(96.2 KiB) Pobrany 129 razy
ODPOWIEDZ