[SPRZEDAŻ] Wózek widłowy ASCO UN FGL 30T-JA 300683

Przetargi na zbywany majątek Oddziału
AndrzejM
Posty: 41
Rejestracja: śr maja 31, 2017 2:56 pm

[SPRZEDAŻ] Wózek widłowy ASCO UN FGL 30T-JA 300683

Post autor: AndrzejM »

Ogłoszenie o przetargu pisemnym publicznym na sprzedaż zbędnych, rzeczowych składników majątku ruchomego
w Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych
ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice.

1. Organizator przetargu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica.
2. Otwarcie ofert nastąpi przez Komisję Przetargową w siedzibie Organizatora przetargu w Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 89, Sala konferencyjna (I piętro), w dniu 29.03.2022r. o godz.11.15.
3. Przedmiot sprzedaży można obejrzeć w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, Zakład Materiałów Ściernych przy ul. Żukowickiej 1, 67-231 Żukowice (teren KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Głogów), codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu oględzin. Wejście na teren Huty Miedzi Głogów, wymaga wcześniejszej awizacji z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Organizator zachęca do dokonania wizji lokalnej.
4. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży oraz terminu oględzin, udziela Pan Daniel Stachowiak - nr tel. 603 307 592, Pan Janusz Brzostek – nr tel. 603 907 709.

5. Przedmiot sprzedaży:

Kod: Zaznacz cały

+-----+---------------------------------------+-------------+----------------+---------------+-----------------+
| Lp. |         Nazwa         | Ilość sztuk | Nr ewidencyjny | Rok produkcji | Cena wywoławcza |
+-----+----------------------------------------+-------------+----------------+---------------+-----------------+
| 1. |Wózek widłowy ASCO UN FGL 30T-JA 300683|      1 | 763-686    |     2011 | 15000,00 zł  |
+-----+----------------------------------------+-------------+----------------+---------------+-----------------+
Opis warunków technicznych przedmiotu sprzedaży:
- pojazd sprawny, brak aktualnego dopuszczenia UDT,
- urządzenie słabo podnosi
- brak akumulatora,
- brak przedniej szyby oraz szyb w drzwiach.

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium
w wysokości 10% ceny wywoławczej. Kwotę 1.500,00 zł. należy wpłacić do dnia 29.03.2022 r. na rachunek bankowy nr: 68 1750 1279 0000 0000 3493 0438 BNP Paribas Bank Polska S.A.
6.1. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli uczestnik licytacji nie zaofiaruje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

6.2. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, wybrane lub zostały odrzucone, będzie zwrócone, po dokonaniu wyboru oferty, w terminie 14 dni od daty dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
6.3. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
6.4. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik postępowania, którego ofertę wybrano, uchyli się od zawarcia umowy.
7. Ofertę należy złożyć w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie. Ofertę należy złożyć w sekretariacie (I piętro – pokój nr 13) Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica, w terminie do dnia 29.03.2022 do godz. 11.00. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Oferenta oraz dopisek: „Oferta dotyczy przetargu na sprzedaż wózka widłowego ASCO”, Nie otwierać!
8. Oferent składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9. Zostanie wybrana oferta zawierająca najwyższą cenę.
10. W przypadku zaoferowania, przez co najmniej dwóch Oferentów takich samych warunków cenowych. Organizator przetargu może przeprowadzić przetarg w formie licytacji (przetarg ustny) przy udziale tych Oferentów jako dalszy ciąg przetargu pisemnego.
W takim przypadku Oferentów informuje się o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji.
11. W razie nie wybrania oferty Oferenta, odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny bądź zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn, Oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora przetargu.
12. Konkurs ofert prowadzony jest w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu.
13. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
14. Załączniki:
14.1. Formularz ofertowy,
14.2. Warunki udziału w przetargu,
14.3. Wzór umowy.
Załączniki
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_29._03_2022-2.pdf
(64.37 KiB) Pobrany 117 razy
IMG-20211116-WA0009.jpg
IMG-20211116-WA0009.jpg (234.47 KiB) Przejrzano 1200 razy
IMG-20211116-WA0008.jpg
IMG-20211116-WA0008.jpg (184.82 KiB) Przejrzano 1200 razy
IMG-20211116-WA0005.jpg
IMG-20211116-WA0005.jpg (235.78 KiB) Przejrzano 1200 razy
IMG-20211116-WA0004.jpg
IMG-20211116-WA0004.jpg (225.58 KiB) Przejrzano 1200 razy
IMG-20211116-WA0007.jpg
IMG-20211116-WA0007.jpg (141.81 KiB) Przejrzano 1200 razy
IMG-20211116-WA0006.jpg
IMG-20211116-WA0006.jpg (107.06 KiB) Przejrzano 1200 razy
IMG-20211116-WA0003.jpg
IMG-20211116-WA0003.jpg (36.34 KiB) Przejrzano 1200 razy
WZÓR UMOWY_ASCO.pdf
(137.24 KiB) Pobrany 120 razy
WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU_ASCO.pdf
(123.33 KiB) Pobrany 119 razy
FORMULARZ OFERTOWY_ASCO.pdf
(84.2 KiB) Pobrany 128 razy
ODPOWIEDZ